Mirror Lakes

Mirror Lakes in Fiordland, New Zealand

Captured on 2016-05-17 and finished on 2016-05-17

Mirror Lakes in Fiordland, New Zealand